Dla pacjenta

Dla pacjentów

RODO

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane RODO)  informuje się, iż: JKmed s.c. ul. O. Szczułkowskiej 7 84-200 Wejherowo jest Administratorem danych osobowych. Dane przetwarzane są w zbiorze Pacjentów. Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych przychodni JKmed s.c. Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w związku ze stwierdzeniem faktu, iż Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
 2. b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w Warszawie) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO.
 3. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do realizacji celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, lub leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych przychodni JKmed s.c. Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail ochronadanych@jkmed.pl

Rejestracja na wizytę

W celu rejestracji na wizytę w ramach NFZ pacjent powinien przestawić skierowanie do poradni specjalistycznej oraz dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

W przypadku rezerwacji terminu na wizyty komercyjne skierowanie nie jest wymagane. Rezerwacji można dokonać osobiście lub za pomocą osób trzecich, telefonicznie + 58 572 55 00, mailowo rejestracja@jkmed.pl, internetowo - dotyczy poradni POZ i wizyt komercyjnych. Podczas rezerwacji innej niż osobistej, pacjent powinien podać wszystkie dane ze skierowania.

Skierowanie

li  Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

li  W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących pacjentów.

li  Świadczeniodawca umieszczając pacjenta na liście oczekujących kieruje się kryteriami medycznymi, tj. stanem zdrowia, rokowaniem co do dalszego przebiegu choroby, zagrożeniem wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności. Tym samym, kwalifikuje świadczeniobiorcę, do kategorii medycznej:

1. przypadek pilny - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia. Decyzja o podjęciu tego leczenia, jego zakresie i również ustalenie konieczności udzielenia świadczenia w trybie pilnym należy do lekarza, który ma przejąć opiekę nad chorym

2. przypadek nagły – tzw. stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Świadczenia są udzielane niezwłocznie, bez wymaganego skierowania.

3. przypadek stabilny - w przypadku innym niż stan nagły i stan pilny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

li  Lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych (RTG, USG) zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

Podstawa prawna- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Świadczenia poza kolejnością

Uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają następujące osoby:

 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzeni w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR,
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – czyli I grupa inwalidzka, podstawą udzielenia świadczenia jest: Orzeczenie/decyzja o stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie poza kolejnością ma być udzielone w miarę możliwości w dniu zgłoszenia, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od  daty zgłoszenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prosimy również o dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań.

Ubezpieczenie Pacjenta

Dla osób ubezpieczonych w poza granicami Polski:

Dokumentami uprawniającymi do udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA są:

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ
 • Poświadczenie wydane przez Odział Wojewódzki NFZ do formularzy E 106, E 109, E 120, E 121, E 123 lub S1, DA1
 • Dokument S2, S3, DA1 lub E 112, E 123

WIĘCEJ INFORMACJI

Dla pacjentów

 

 

W celu rejestracji do naszej Przychodni Pacjent powinien przedstawić jeden z następujących dokumentów:

 

-skierowanie do poradni specjalistycznej oraz dokument tożsamości:

-dowód osobisty

-prawo jazdy

-paszport

 

Prosimy również o dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań.

 

 

Informacja

Dla osób ubezpieczonych w poza granicami Polski:

 

Dokumentami uprawniającymi do udzielenia świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA są:

 

-Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

-Poświadczenie wydane przez Odział Wojewódzki NFZ do formularzy E 106, E 109, E 120, E 121, E 123 lub S1, DA1

-Dokument S2, S3, DA1 lub E 112, E 123
WIĘCEJ INFORMACJI