O nas

O przychodni

Centrum Medyczne JKmed istnieje od 2001 roku. Do tej pory objęliśmy opieką kilkaset tysięcy pacjentów z Wejherowa, Redy, Rumi, Gdyni oraz Luzina i okolic. Od początku istnienia naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług medycznych zarówno prywatnych jak i finansowanych przez NFZ. Świadczymy usługi medyczne z zakresu:

Specjalistyki (AOS)

 • Ortopedii (kontrakt z NFZ)
 • Neurologii
 • Reumatologii
 • Kardiologii
 • Proktologii
 • Laryngologii

Medycyny Rodzinnej (POZ)

 • Lekarze Rodzinni (kontrakt z NFZ)
 • Pediatrzy  (kontrakt z NFZ)
 • Interniści (kontrakt z NFZ)

Medycyny Pracy – wykonując badania w 1 dzień w 1 miejscu, włącznie z badaniami psychologicznymi

Diagnostyki

 • RTG
 • USG / USG Doppler
 • Echo Serca
 • EKG, Holter EKG, Holter Ciśnieniowy
 •  Spirometrię
 • Badania Podoskopowe
 • Badania Polisonografem (bezdech senny powodujący "chrapanie")

Współpracujemy z ubezpieczycielami takimi jak: Luxmed, Polmed, Enel-med, PZU, Allianz, Mondial Assistance, Medicover, CMP, Compensa, ICR.
Na terenie naszego Centrum Medycznego jest także Gabinet Słuchmed zajmujący się badaniami słuchu (NFZ) oraz swój gabinet prowadzi dietetyk Magdalena Sadowska.

Kariera

Jesteś lekarzem? Chcesz dołączyć do naszego zespołu? Kliknij tu.

CSR


W czerwcu 2014 roku spółka JKmed jako jedna z 9 przedsiębiorstw w województwie pomorskim otrzymała wsparcie w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej od Państwa Szwajcarskiego.

Fundusze otrzymano w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który ma na celu poprawę konkurencyjności regionów poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (skrót od ang. corporate social responsibility). CSR to strategia działania przedsiębiorstwa w której uwzględnia się interesy społeczeństwa, środowiska, pracowników a także wszelkich grup interesariuszy czyli np. współpracujących firm, dostawców, podwykonawców itp. i realizuje je w sposób etyczny.


Dzięki uzyskanym funduszom spółka JKmed wraz z Agencją Rozwoju Pomorza stworzyła projekt, którego celem było wdrożenie takich zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa aby stworzyć społecznie odpowiedzialną placówkę medyczną. Na realizację projektu spółka JKmed otrzymała wsparcie w wysokości 26354,50 CHF Efekty wprowadzonych zmian zgodnie z założeniami projektu będą utrzymywane co najmniej do 2021 roku.


Tytuł projektu i CEL GŁÓWNY:

JKmed – społecznie odpowiedzialna placówka medyczna dzięki opracowaniu i wdrożeniu strategii CSR. Projekt obejmował realizację działań w trzech obszarach tematycznych : środowiska naturalnego, relacji z personelem zaangażowania społecznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko poprzez redukcję zużycia materiałów biurowych dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów oraz redukcję energii elektrycznej

2. Wypromowanie zasad ochrony środowiska poprzez wprowadzenie proekologicznych założeń w firmie typu : segregacja śmieci, drukowanie po obu stronach, dojazd do pracy rowerem

3. Poprawa satysfakcji oraz komfortu pracy pracowników, zwiększenie ich zaangażowania poprzez wdrożenie założeń Kodeksu Etyki, zastosowanie programu badania potrzeb szkoleniowych oraz nowoczesnych metod komunikacji z pacjentem

4. Zwiększenie satysfakcji pacjentów w zakresie obsługi klienta oraz poprawa relacji z kontrahentami dzięki usprawnieniu komunikacji a także wewnątrz przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu rozwiązań umożliwiających wewnętrzny obieg informacji

5. Rozwój społeczności lokalnej poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości interesariuszy firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 6. Podniesienie świadomości na temat profilaktyki chorób podologicznych dzięki kampanii informacyjno-promocyjnej i wdrożeniu programu bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie podologii

Realizacja powyższych celów to również realizacja takich polityk horyzontalnych jak: zrównoważony rozwój, społeczeństwo informacyjne, rozwój lokalny i zatrudnienie.


Realizacja działań zawartych w projekcie trwała od 1 lipca 2014 roku do 28 lutego 2015.

Praca nad projektem została podzielona na 6 grup działań obejmujących różne obszary, w zakresie których zrealizowaliśmy:

DZIAŁANIE 1 – Opracowanie strategii CSR


Opracowaliśmy strategię CSR w trzech obszarach w oparciu o ISO 26000
DZIAŁANIE 2 – Środowisko naturalne


Przeprowadziliśmy audyt posiadanego sprzętu pod kątem oszczędności energii elektrycznej oraz audyt IT


Zakupiliśmy energooszczędny sprzęt komputerowy


Zakupiliśmy energooszczędne urządzenia biurowe


Wprowadziliśmy kosze do recyklingu wraz z oznaczeniami


Utworzyliśmy parking dla rowerów


Wprowadziliśmy podpis elektroniczny
DZIAŁANIE 3 – Relacje z personelem przedsiębiorstwa


Wprowadziliśmy elektroniczny system zarządzania kolejką w rejestracji i na poczekalni


Wprowadziliśmy e-rejestrację


Zainstalowaliśmy w przychodni Infomat


Opracowaliśmy Kodeks etyki naszej firmy


Utworzyliśmy wewnętrzny portal komunikacji – Intranet, zakupiliśmy serwer


Przeprowadziliśmy audyt potrzeb szkoleniowych w naszej firmie
DZIAŁANIE 4 – Zaangażowanie społeczne


Zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt medyczny – podoskop
DZIAŁANIE 5 – Komunikacja społeczna


Wprowadziliśmy mobilny system prezentacji


Wypełniliśmy Infomat wartościowymi treściami i merytorycznymi materiałami


Zmodernizowaliśmy stronę www i wzbogaciliśmy ją o nowe treści


Zaprojektowaliśmy działanie systemu zarządzania kolejką


Zaprojektowaliśmy działanie wewnętrznego systemu informacyjnego w naszej przychodni – Intranetu


Stworzyliśmy materiały edukacyjne
DZIAŁANIE 6 – System raportowania CSR


Opracowaliśmy system raportowania społecznego efektów CSR, który będziemy raportować co dwa lata

csr

Certyfikat ISO


Miło nam poinformować, iż wysoka jakość naszych usług została potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia specjalistycznych usług medycznych ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej oraz diagnostyki obrazowej.

ISO 9001 to międzynarodowa norma, rozpoznawalna na całym świecie, określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.


ISO 27001:2013 to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) w przedsiębiorstwie, która skupia się na takich obszarach jak polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji, zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwo zasobów ludzkich i inne.


Priorytetowym celem JKMED jest stałe spełnianie wymagań najbardziej wymagających Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług medycznych z gwarancją zachowania pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.


Zadaniem placówki jest świadczenie usług medycznych w zakresie udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w zakresie chirurgii ogólnej – zakres skojarzony, świadczenia w zakresie w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, świadczenia zabiegowe w zakresie w ortopedii i traumatologii narządu ruchu-– zakres skojarzony. Podstawowa Opieka Zdrowotna – świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ.


Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności lub zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji.


Utrzymanie odpowiedniej jakości świadczonych usług oraz problematyka ochrony informacji odgrywa istotną rolę w świadomości Właścicieli, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez firmę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych.


JKMED zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez: • stałe zarządzanie ryzykiem, na które składa się:

 • klasyfikacja zasobów i ich wartości,

 • identyfikacja stopnia zagrożeń i ich następstw przy uwzględnieniu kryteriów takich jak skutki utraty informacji, miejsce występowania,

 • określanie działań zabezpieczających zasoby,

 • zarządzanie zmianami, na które składa się analiza wpływu zmian na poziom bezpieczeństwa oraz zapewnienie pełnej koordynacji podczas wprowadzania zmian,

 • zarządzanie ciągłością organizacji poprzez określanie i wdrażanie instrukcji i procedur awaryjnych.


Nasze cele realizujemy poprzez: • indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,

 • dostarczanie usług medycznych zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów,

 • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,

 • ścisłą kontrolę świadczonych usług na każdym etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,

 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,

 • systematyczne szkolenie personelu,

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy

  i bezpieczeństwa informacji,

 • optymalizację kosztów oraz wzrost efektywności ekonomicznej,

 • ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem,

 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów i bezpieczeństwa informacji,

 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość świadczonych usług oraz ochrona informacji jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,

 • ciągłe doskonalenie usług oraz skuteczności Systemów Zarządzania,

 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.


Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Właścicieli oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów oraz bezpieczeństwo informacji, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań norm PN–EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017.


Tak opisaną i wdrożoną Politykę wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością, dbając o jej aktualność.