O nas

O przychodni

Placowka

Nasza przychodnia JKmed to nowoczesna placówka medyczna świadcząca usługi w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej ( AOS). Założona w 2001 roku niesie pomoc swoim pacjentom już niespełna 15 lat. W tym czasie objęliśmy opieką ponad 300 tysięcy Pacjentów z terenu Wejherowa,  Redy, Rumi, Gdyni oraz Luzina i okolic. Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści chirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz rehabilitacji. Stale podnosimy swoje kwalifikacje i wprowadzamy nowoczesne metody leczenia, aby jak najefektywniej nieść pomoc pacjentom. Od początku istnienia naszym celem jest świadczenie usług specjalistycznych na najwyższym poziomie i pod opieką najlepszych specjalistów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty leczniczej.

CSR


W czerwcu 2014 roku spółka JKmed jako jedna z 9 przedsiębiorstw w województwie pomorskim otrzymała wsparcie w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej od Państwa Szwajcarskiego.

Fundusze otrzymano w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który ma na celu poprawę konkurencyjności regionów poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (skrót od ang. corporate social responsibility). CSR to strategia działania przedsiębiorstwa w której uwzględnia się interesy społeczeństwa, środowiska, pracowników a także wszelkich grup interesariuszy czyli np. współpracujących firm, dostawców, podwykonawców itp. i realizuje je w sposób etyczny.


Dzięki uzyskanym funduszom spółka JKmed wraz z Agencją Rozwoju Pomorza stworzyła projekt, którego celem było wdrożenie takich zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa aby stworzyć społecznie odpowiedzialną placówkę medyczną. Na realizację projektu spółka JKmed otrzymała wsparcie w wysokości 26354,50 CHF Efekty wprowadzonych zmian zgodnie z założeniami projektu będą utrzymywane co najmniej do 2021 roku.


Tytuł projektu i CEL GŁÓWNY:

JKmed – społecznie odpowiedzialna placówka medyczna dzięki opracowaniu i wdrożeniu strategii CSR. Projekt obejmował realizację działań w trzech obszarach tematycznych : środowiska naturalnego, relacji z personelem zaangażowania społecznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko poprzez redukcję zużycia materiałów biurowych dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów oraz redukcję energii elektrycznej

2. Wypromowanie zasad ochrony środowiska poprzez wprowadzenie proekologicznych założeń w firmie typu : segregacja śmieci, drukowanie po obu stronach, dojazd do pracy rowerem

3. Poprawa satysfakcji oraz komfortu pracy pracowników, zwiększenie ich zaangażowania poprzez wdrożenie założeń Kodeksu Etyki, zastosowanie programu badania potrzeb szkoleniowych oraz nowoczesnych metod komunikacji z pacjentem

4. Zwiększenie satysfakcji pacjentów w zakresie obsługi klienta oraz poprawa relacji z kontrahentami dzięki usprawnieniu komunikacji a także wewnątrz przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu rozwiązań umożliwiających wewnętrzny obieg informacji

5. Rozwój społeczności lokalnej poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości interesariuszy firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 6. Podniesienie świadomości na temat profilaktyki chorób podologicznych dzięki kampanii informacyjno-promocyjnej i wdrożeniu programu bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie podologii

Realizacja powyższych celów to również realizacja takich polityk horyzontalnych jak: zrównoważony rozwój, społeczeństwo informacyjne, rozwój lokalny i zatrudnienie.


Realizacja działań zawartych w projekcie trwała od 1 lipca 2014 roku do 28 lutego 2015.

Praca nad projektem została podzielona na 6 grup działań obejmujących różne obszary, w zakresie których zrealizowaliśmy:

DZIAŁANIE 1 – Opracowanie strategii CSR


Opracowaliśmy strategię CSR w trzech obszarach w oparciu o ISO 26000
DZIAŁANIE 2 – Środowisko naturalne


Przeprowadziliśmy audyt posiadanego sprzętu pod kątem oszczędności energii elektrycznej oraz audyt IT


Zakupiliśmy energooszczędny sprzęt komputerowy


Zakupiliśmy energooszczędne urządzenia biurowe


Wprowadziliśmy kosze do recyklingu wraz z oznaczeniami


Utworzyliśmy parking dla rowerów


Wprowadziliśmy podpis elektroniczny
DZIAŁANIE 3 – Relacje z personelem przedsiębiorstwa


Wprowadziliśmy elektroniczny system zarządzania kolejką w rejestracji i na poczekalni


Wprowadziliśmy e-rejestrację


Zainstalowaliśmy w przychodni Infomat


Opracowaliśmy Kodeks etyki naszej firmy


Utworzyliśmy wewnętrzny portal komunikacji – Intranet, zakupiliśmy serwer


Przeprowadziliśmy audyt potrzeb szkoleniowych w naszej firmie
DZIAŁANIE 4 – Zaangażowanie społeczne


Zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt medyczny – podoskop
DZIAŁANIE 5 – Komunikacja społeczna


Wprowadziliśmy mobilny system prezentacji


Wypełniliśmy Infomat wartościowymi treściami i merytorycznymi materiałami


Zmodernizowaliśmy stronę www i wzbogaciliśmy ją o nowe treści


Zaprojektowaliśmy działanie systemu zarządzania kolejką


Zaprojektowaliśmy działanie wewnętrznego systemu informacyjnego w naszej przychodni – Intranetu


Stworzyliśmy materiały edukacyjne
DZIAŁANIE 6 – System raportowania CSR


Opracowaliśmy system raportowania społecznego efektów CSR, który będziemy raportować co dwa lata

csr

Certyfikat ISO


Miło nam poinformować, iż wysoka jakość naszych usług została potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia specjalistycznych usług medycznych ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej oraz diagnostyki obrazowej.

ISO 9001 to międzynarodowa norma, rozpoznawalna na całym świecie, określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.


ISO 27001:2013 to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) w przedsiębiorstwie, która skupia się na takich obszarach jak polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji, zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwo zasobów ludzkich i inne.


Głównym celem placówki jest spełnienie wymagań nawet najbardziej wymagających pacjentów.

Zadaniem placówki jest świadczenie usług medycznych w zakresie udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, świadczenia zabiegowe w zakresie chirurgii ogólnej – zakres skojarzony, świadczenia w zakresie w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, świadczenia zabiegowe w zakresie w ortopedii i traumatologii narządu ruchu-– zakres skojarzony. Podstawowa Opieka Zdrowotna – świadczenia lekarza POZ, świadczenia pielęgniarki POZ.


Cele te realizujemy przez: • Łączenie nowoczesności z doświadczeniem, zapewnienie Pacjentom bezpieczeństwa, komfortowych warunków leczenia oraz profesjonalnej opieki.

 • Zatrudnienie doświadczonych specjalistów, którzy poza wiedzą medyczną są również bardzo otwartymi ludźmi i chętnie wyjaśnią niezrozumiałe dla Pacjentów kwestie.

 • Stosowanie najnowszych technologii oraz nowoczesnej i bezpiecznej aparatury medycznej.

 • Niezwłoczne i sumienne wykonywanie usług medycznych.

 • Spełnienia mających zastosowanie wymagań.

 • Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrażanego systemu zarządzania jakością wg.


PN EN ISO 9001:2015


Placówka zapewnia konieczne dla ich realizacji zasoby, w szczególności: wykwalifikowany personel, nowoczesną technologię. Gwarantuje także znajomość Polityki Jakości przez wszystkich pracowników oraz uznawanie założeń systemu zarządzania jakością jako podstawowego zakresu ich obowiązków.Naszym celem jest dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który pozwoli na zapewnienie oraz utrzymanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa informacji. Politykę realizujemy poprzez: • postępowanie zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie bezpieczeństwa informacji i innymi wymaganiami oraz wewnętrznymi regułami organizacji;

 • upowszechnianie w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań Klienta, bezpieczeństwa danych osobowych i bezpieczeństwa informacji;

 • zapewnienie bezpieczeństwa danych powierzonych nam przez klientów

 • spełnienie wymagań prawa i innych regulacji

 • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.


Cele te realizować będziemy przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki techniczne i finansowe oraz kompetentny personel. Polityka bezpieczeństwa jest powszechnie dostępna i realizowana przez wszystkich pracowników.