Monitoring Wizyjny

Monitoring Wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”), informujemy, że:
 1. 1. Administratorem danych osobowych rejestrowanych i pozyskanych z systemu monitoringu jest Placówka Medyczna JKmed s.c. z siedzibą w Wejherowieprzy ul. O. Szczukowskiej 7.
 2. 2. Zgodnie z RODO informujemy, że Placówka Medyczna JKmed s.c. w Wejherowie w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadziła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w Placówce, a także przed wszystkimi innymibezprawnymi formami przetwarzania danych.
 3. 3. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez JKmed s.c. w Wejherowie zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.
 4. 4. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemie monitoringu prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Placówki – e-mail: ochronadanych@jkmed.pl
 5. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu jest art. 6 ust. 1 litera e i f RODO w odniesieniu do art. 222 KP, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia, oraz dobre imię administratora danych osobowych.
 6. 6. Monitoring obejmuje: wejściabudynku, ciągi komunikacyjne, teren zewnętrzny budynku.
 7. 7. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 8. 8. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. 9. Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. 10.Dane osobowe w postaci wizerunku są przechowywane przez Administratora Danych przez maksymalny okres 6 dni.
 11. 11. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub też jeżeli Placówka Medyczna JKmed (jako podmiot medyczny lub też pracodawca w stosunku do pracowników)powzięłainformację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 10 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 12. 12. Dostęp do danych w systemie monitoringu jest ściśle chroniony i dostępny wyłącznie dla określonych i upoważnionych osób przez Administratora Danych.
 13. 13. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania ograniczenia jego przetwarzania.
 14. 14. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli stwierdzi, iż posiada wiarygodne dowody, że dane te przetwarzane są z naruszeniem obowiązującego prawa.
 15. 15. Dane z monitoringu nie będą wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystane w celu profilowania.
 16. 16. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Placówki Medycznej JKmed s.c. z siedzibą w Wejherowie przy ul. O. Szczukowskiej 7.